Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.hundebar.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Hundebar s.r.o. se sídlem Liborova 463/13, 169 00 Praha 6 – Břevnov, identifikační číslo: 06538011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283554 („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem („zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na adrese www.hundebar.cz („webová stránka“). V rámci internetového obchodu jsou zákazníkům nabízena krmiva, krmné programy pro psy na míru a další produkty („zboží“). Zboží je zákazníkům dodáváno do místa jejich určení.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení obchodních podmínek jsou pro zákazníka závazná v okamžiku odeslání jeho objednávky, kdy zároveň potvrzuje, že byl s těmito obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky jsou pro zákazníka vždy dostupné ve webovém rozhraní obchodu.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které prodávající nabízí k prodeji. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada nebo jiné odpovídající řešení.

Webové rozhraní obchodu obsahuje podrobné informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží a ceny za dopravu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po níž jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména nezbytné údaje o psovi, pro kterého je zboží objednáváno, informace o objednávaném zboží, včetně množství poptávaného zboží, resp. období, na které je zboží objednáváno, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a případně další údaje či informace, které jsou potřebné k řádnému dokončení objednávky.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit zadané údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před realizací objednávky je zákazník seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dodání tohoto zboží. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“, je-li současně vysloven souhlas zákazníka s obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník akceptuje nabídku prodávajícího na zboží vložené do košíku, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy.

Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji zákazníkovi vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka zákazníka považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Kupní smlouva je mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky zákazníka prodávajícím – ať již v rámci výslovného potvrzení dle článku 7 těchto obchodních podmínek, či samostatně – čímž vznikne prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží v souladu s objednávkou a těmito obchodními podmínkami a zákazníkovi vznikne povinnost toto zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu sjednaným způsobem.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka zákazníka není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží zákazníkovi nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno anebo trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit zákazníkovi finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Společně s cenou zboží je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, přičemž tyto náklady jsou zákazníkovi vypočteny před potvrzením objednávky. Náklady spojené s dodáním zboží jsou v objednávce uvedeny zvlášť, avšak tyto náklady jsou započítány do celkové ceny objednávky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy zákazník uhradí předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky, případně jinou formou, která mu bude webovým rozhraním obchodu v rámci procesu nákupu nabídnuta. Po přijetí platby bude zboží doručeno nejpozději do 5-ti pracovních dnů, přičemž bude zákazník informován o přijetí platby a termínu doručení objednávky.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví zákazníkovi daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou poštu zákazníka.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně převodem na účet určený zákazníkem.

V případě výjimečných okolností, zejména v případě úmrtí či závažného onemocnění psa zákazníka, pro kterého je objednávka zboží určena, je možné kupní smlouvu vypovědět a nedodané objednávky zrušit. Posouzení výpovědi ze strany zákazníka závisí na rozhodnutí prodávajícího.


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce dodáváno pouze na území hlavního města Prahy na dodací adresu dle určení zákazníka uvedenou v objednávce. Dodání zboží mimo Prahu je možné pouze na základě písemného požadavku ze strany zákazníka a souhlasu prodávajícího; tyto náklady na dopravu mimo Prahu budou zákazníkovi po jeho odsouhlasení fakturovány zvlášť a nejsou zahrnuty v kupní ceně objednaného zboží.

Jsou-li předmětem kupní smlouvy pravidelné dodávky zboží, bude toto zboží dodáváno v intervalech a termínech sjednaných v rámci procesu nákupu v rámci webového rozhraní obchodu.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen při dodání zboží převzít.

Zboží přebírá osoba určená v objednávce v den závozu, zvolený zákazníkem, na dodací adrese. O časovém intervalu závozu informuje prodávající zákazníka den předem a v den dodání emailem, telefonicky nebo jinak. Nebude-li na dodací adrese v dohodnutém časovém intervalu osoba určená v objednávce přítomna, lze zboží předat jiné osobě na dané dodací adrese, která je ochotna zboží převzít. Nebude-li na dodací adrese zjištěna přítomnost výše uvedených osob, kontaktuje prodávající zákazníka za účelem dohody o náhradním termínu dodání, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že zboží se rychle kazí. Náhradní dodání bude zákazníkovi účtováno jako další závoz, který je zpoplatněn částkou odpovídající ceně za tento závoz, pokud není nutnost náhradního dodání způsobena ze strany prodávajícího.

Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo neúspěšným pokusem o dodání zboží, není-li v časovém intervalu závozu zákazník na dodací adrese přítomen, a zboží dle článku 5 těchto obchodních podmínek nepřevezme jiná osoba.

Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky zboží nemusí zákazník tuto zásilku od přepravce převzít.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že bylo dodáno v dohodnutém množství a jakosti.


6. ROZPOR KUPNÍ SMLOUVOU A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Při prodeji zboží zákazníkovi prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným právním předpisům. Záruční doba zboží je prodávajícím poskytována v délce expirační doby uvedené na každém jednotlivém kusu zboží. Při reklamaci zákazník prokáže prodávajícímu původ zboží předložením faktury či akceptované objednávky. Není-li zákazník schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou, jedná se o vadné plnění ve smyslu § 2099 a násl. občanského zákoníku a zákazník je oprávněn postupovat v souladu s § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.). Vzhledem k povaze zboží musí zákazník reklamovat bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

Představuje-li vadné plnění podstatné porušení kupní smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy s tím, že zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil – provedenou volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník bere na vědomí, že prodávající zpracovává o zákazníkovi osobní údaje, a to jméno, adresu, telefonní kontakt a elektronickou poštu, pro účely realizace smluvního vztahu vyplývajícího z kupní smlouvy. Osobní údaje zákazníka prodávající nepředává žádné třetí osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany a zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Parlamentu a Rady EU ze dne 27.4.2016 (2016/679).

Zákazník má právo se obrátit na prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na [email protected] nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že zákazník není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 5, 7 a 5 těchto obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
Materiály publikované v internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Zákazník má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Zákazník má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s prodávajícím, jež může zahájit on‑line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).